Renta socjalna – ile wynosi i komu przysługuje

Renta socjalna przysługuje osobom pełnoletnim, które są całkowicie niezdolne do pracy. Niezdolność ta musi być spowodowana naruszeniem sprawności organizmu, które to naruszenie powstało przed ukończeniem osiemnastego roku życia, lub też podczas nauki w szkole lub na wyższej uczelni przed ukończeniem 25 roku życia, jak też w trakcie studiów doktoranckich. Renta socjalna może być okresowa lub też stała. Pierwszy przypadek obejmuje sytuacje, gdy całkowita niezdolność do wykonywania pracy jest czasowa. Natomiast w drugim przypadku całkowita niezdolność do pracy musi być trwała. Jeżeli dana osoba posiada uprawnienia emerytalne, rentowe z tytułu niezdolności do pracy lub też pobiera świadczenie mające charakter renty zagranicznej, a także, gdy pobiera jakiekolwiek inne świadczenia tytułem ubezpieczenia społecznego, renta socjalna jej nie przysługuje wysokość renty socjalnej wynosi 84% kwoty najniższej renty, przysługującej z tytułu całkowitej niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Od dnia 1 marca 2011 roku wysokość renty socjalnej została określona na kwotę wynoszącą 611,67 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym wysokość renty socjalnej wzrosła o kwotę 18,39 zł. W sytuacji, gdy następuje zbieg uprawnień do renty rodzinnej i socjalnej, wysokość renty socjalnej ulega obniżeniu do takiego poziomu, by suma obu świadczeń nie była wyższa niż 200% wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.