Wstrzymanie emerytur

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, ustaleniami w myśl obowiązujących regulacji prawnych z dniem 1 października 2011 roku zostały wstrzymane wypłaty emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak również emerytur okresowych kapitałowych dla tych osób, które przed nabyciem uprawnień do emerytury nie rozwiązały stosunku pracy. Wstrzymane zostały również wypłaty tytułem okresowych emerytur kapitałowych z innych organów niż FUS. Jedynie osobom, które rozwiązały swój stosunek pracy zawarty przed przyznaniem wcześniejszej emerytury, a następnie nabyły prawo do emerytury na ogólnych zasadach – nie zostanie wstrzymane wypłacanie świadczenia. W praktyce oznacza to, że jeżeli osoba była uprawniona do emerytury powszechnej, a przed przyznaniem jej tego świadczenia przyznana została emerytura wcześniejsza i rozwiązana została umowa o pracę przed nabyciem prawa do tej emerytury, a następnie zawarła kolejny stosunek pracy i pracuje nadal, nie zostanie wstrzymana wypłata świadczenia emerytalnego. Z dniem 1 października 2011 roku zostały wstrzymane wypłaty emerytur osobom, którym takie świadczenie miały przyznane przed dniem 01 stycznia 2011 roku oraz nie rozwiązały stosunku pracy, który został zawarty przed nabyciem prawa do świadczenia emerytalnego, emerytalnego przedtem nie były uprawnione do świadczenia przyznanego na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z innego tytułu.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.