Różne rodzaje zabezpieczeń kredytowych

Różne rodzaje zabezpieczeń kredytowych

Banki udzielając swoim klientom kredytu ponoszą ryzyko. W celu zminimalizowania ryzyka kredytowego wymagają oni od swoich kredytobiorców zabezpieczenia, które w przypadku nieterminowego spłacania rat kredytowych przejdzie w ręce instytucji bankowej. Takie zabezpieczenie wyceniane jest przed podpisaniem umowy kredytowej. Jego wartość z reguły jest ustalona na takim poziomie, który ma zapewnić stronie bankowej odzyskanie całego pożyczonego kapitału wraz z odsetkami i dodatkowymi opłatami. W prawie bankowym formy zabezpieczeń są bardzo zróżnicowane. Zabezpieczenia udzielonych kredytów mogą zostać podzielone na płynne i rzeczowe. Do zabezpieczeń rzeczowych należą między innymi hipoteka, zastaw bankowy i tym podobne. Zabezpieczeniami płynnymi są awale, poręczenia bankowe i innego rodzaju gwarancje. Innym sposobem klasyfikacji zabezpieczeń bankowych są te na osobiste i rzeczowe. Jednym z najpowszechniejszych rodzajów zabezpieczeń jest hipoteka. Takie zabezpieczenie obciąża nieruchomość, a prawem, z którego bank dochodzi swoich roszczeń jest wpis do ksiąg wieczystych. W odpowiedniej księdze wieczystej dla danej nieruchomości dokonuje się adnotacji, że na tej nieruchomości ustanowiona została hipoteka. Innym rodzajem zabezpieczeń jest zastaw, dotyczy on głównie przedmiotów ruchomych, jak maszyny produkcyjne.

Dodaj komentarz